Súťaž


 Pravidlá súťaže „Získaj plastové okná v hodnote 250€   alebo televizor  LG

1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Získaj plastové okná v hodnote 250€ alebo televizor LG“ (ďalej len „súťaž“) je:
Hegedus Vojtech
so sídlom Podzáhradná 1415,Marcelová 94632
IČO: 35048328
2. Termín konania súťaže
Súťaž prebieha od 13.2.2018 (08.00) – 30.4.2018 (18.00) (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“).
3. Podmienky účasti v súťaži
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke spoločnosti Veľkosklad plastových okien a dverí na Facebooku do súťaže „Získaj plastové dvere zadamo“ (ďalej len „súťaž“), a to prostredníctvom lajknutia oficiálnej facebookovej stránky spoločnosti Cassovia Expres a zdieľania súťažného príspevku, ktorým spoločnosť Hegedus Vojtech vyhlási súťaž (ďalej len „súťažný príspevok“).
Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadnej služby alebo tovaru v spoločnosti Hegedus Vojtech. Z nákupu služby nevyplývajú žiadne výhody.
Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť len 1x v čase konania súťaže. V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom 1x.
Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.
Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.
Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takémuto výhercovi neodovzdá.
4. Výhry v súťaži
Účastník súťaže, ktorý lajkne FB Veľkosklad plastových okien a zároveň zdieľa súťažný príspevok a teda splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do výberu výhercu o nasledovnú výhru:
  plastové okná  v hodnote 250eur,alebo  televizor LG

5. Spôsob výberu výhercov
Zamestnanec spoločnosti Veľkosklad plastových okien a dverí dňa 01..5.2018 vyberie bez prítomnosti verejnosti elektronickým losovaním 1 výhercu zo všetkých súťažiacich v zmysle týchto pravidiel súťaže .
6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry
Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom FB správy a oznámením mena výhercu pod súťažným príspevkom.
Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté.
Usporiadateľ uverejní meno výhercu najneskôr dňa 4.5.2018, ktoré bude zverejnené na FB Veľkosklad plastových okien a dverí.
Výherca nie je povinný výhru prijať.
Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
7. Vylúčenie z účasti v súťaži
V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.
Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:
a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;

d) nesplnia aspoň jeden z dvoch hlavných bodov účasti v súťaži, t.j. buď nedajú like oficiálnej stránke FB Veľkosklad plastových okien a dverí, alebo nebudú zdieľať súťažný príspevok.
Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.
Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.
8. Predčasné ukončenie súťaže
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.
9. Vylúčenie zodpovednosti za škody
Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
10. Všeobecné podmienky
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná.
Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti Hegedus Vojtech, ako správcovi stránky spoločnosti Veľkosklad plastových okien a dverí na sociálnej sieti Facebook.
Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB Veľkosklad plastových okien a dverí, a to v podobe mena a priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.
Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane.
V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie.
Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 250 EUR za jednu výhru.
O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.
Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na plastoveokna.biznisweb@gmail.com, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.
Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.
Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.plastoveokna.biznisweb.sk .